Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Bắc Đẩu Thất Tinh

Khi đạt đến đẳng cấp 34, quý Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Bắc Đẩu Thất Tinh.

[Hoạt Động] - Bắc Đẩu Thất Tinh - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung:

Bắc Đẩu Thất Tinh gồm 7 ngôi sao hợp lại, tương ứng với mỗi ngôi sao sẽ có 1 nhiệm vụ khác nhau. Mỗi ngày, Tiên Hữu chỉ có thể làm được 1 nhiệm vụ. Có thể dùng KNB hoặc Lễ Kim để làm mới nhiệm vụ.

[Hoạt Động] - Bắc Đẩu Thất Tinh - 2

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Bắc Đẩu Thất Tinh - 3

 

Game SG140
;