Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Bắt Yêu

Khi đạt đến cấp 33, quý Tiên Hữu có thể tham gia Hoạt Động Bắt Yêu tại NPC Thái Thượng Lão Quân.

Thời Gian: Cả ngày.

Nội Dung:

Sau khi đạt đẳng cấp 33 đến NPC Thái Thượng Lão Quân chọn sự kiện Ngũ Hành Phục Yêu để nhận Hòm Bảo Đồ Ngũ Hành.

 

Hòm Bảo Đồ

Sau đó mở Hòm Bảo Đồ Ngũ Hành sẽ nhận được Mảnh Bảo Đồ ngẫu nhiên.

 

Mảnh Bảo Đồ

Có 4 mảnh gồm:

- Kim Bảo Đồ

- Mộc Bảo Đồ

- Hỏa Bảo Đồ

- Thủy Bảo Đồ

Tiếp đó, đối thoại với NPC Thái Thượng Lão Quân để nhận nhiệm vụ Thiên Hạ Vô Yêu.

Tùy vào nhiệm vụ mà sẽ yêu cầu tiêu diệt 3 trong 4 loại Yêu tương ứng với từng Mảnh Bảo Đồ

- Kim Yêu

- Mộc Yêu

- Hỏa Yêu

- Thủy Yêu

Phần Thưởng:

 

Lưu ý: 

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận được 1 Mảnh Bảo Đồ

- Có thể tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ.

- Có thể đổi bảo đồ tại NPC Thái Thượng Lão Quân mục Đổi Bảo Đồ

 

Game SG140
;