Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ

Khi đạt đến cấp 26, quý Tiên Hữu có thể tham gia Hoạt Động Cửu Vỹ Hồ tại NPC Cửu Vỹ Hồ Sứ.

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 1

Thời Gian: 11h00 đến 11h20 các ngày trong tuần

Nội Dung:

Mỗi ngày, hệ thống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 2 Boss gồm Cữu Vỹ Hồ hoặc Thất Tâm Chấn Tử.

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 2

Cửu Vỹ Hồ

 

Thất Tâm Chấn Tử

Căn cứ vào lượng sát thương lên Boss Cữu Vỹ Hồ hoặc Thất Tâm Chấn Tử mà người chơi sẽ nhận được phần thưởng.

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 3

Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 4

Ngoài ra, Tiên Hữu nào có sát thương cao nhất sẽ nhận được Danh Hiệu đặc trưng của Hoạt Động như sau:

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 5

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 6

Lưu ý: Có thể gặp NPC Cổ Vũ Tiểu Thanh để gia tăng lực chiến

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 7

[Hoạt Động] - Cữu Vỹ Hồ - 8

Game SG140
;