Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn

Khi đạt đến cấp 34, quý Tiên Hữu có thể tham gia phó bản Núi Bất Chu Sơn tại NPC Bất Chu Sơn Thủ Môn.

[Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: 

Có tất cả 5 Tường Quan, ứng với mỗi Tường Quan sẽ dẫn đến 3 Ngọn Núi Bất Chu, gồm

[Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn - 2

- Tường Quan 1 - 3

- Tường Quan 4 - 6

- Tường Quan 7 - 9

- Tường Quan 10 - 12

- Tường Quan 12 - 15

[Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn - 3

Tiêu diệt Yêu Thú từng Núi Bất Chu để nhận phần thưởng.

 [Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn - 4

Lưu ý: Núi Bất Chu càng cao thì Yêu Thú càng mạnh

Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Phó Bản Núi Bất Chu Sơn - 5

Game SG140
;