Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP

Khi đạt đến đẳng cấp 22, Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản EXP tại NPC Ma Lễ Thanh

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày, quý Tiên Hữu có 1 lần để tham gia Phó Bản EXP. Tiêu diệt yêu thú tại Phó Bản này sẽ nhận được lượng lớn kinh nghiệm và chân khí.

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP - 2

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP - 3

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP - 4

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Phó Bản EXP - 5

Game SG140
;