Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Môn Phái Tổ Đội

Khi đạt đến đẳng cấp 35, đồng thời đang hoạt động trong 1 bang hội nào đó, quý Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản Môn Phái Tổ Đội.

[Hoạt Động] - Phó Bản Môn Phái Tổ Đội - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày quý Tiên Hữu có 1 lần tham gia Phó Bản Môn Phái Tổ Đội. Khi tiêu diệt Yêu Thú tại phó bản này sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị.

 [Hoạt Động] - Phó Bản Môn Phái Tổ Đội - 2

[Hoạt Động] - Phó Bản Môn Phái Tổ Đội - 3

Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Phó Bản Môn Phái Tổ Đội - 4

Game SG140
;