Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Thần Thú

Khi đạt đến đẳng cấp 20, quý Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản Thần Thú tại NPC Ma Lễ Thanh

[Hoạt Động] - Phó Bản Thần Thú - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung:

Mỗi ngày, quý Tiên Hữu có 2 lần tham gia Phó Bản Thần Thú. Tiêu diệt hết yêu thú trong bản đồ sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị.

[Hoạt Động] - Phó Bản Thần Thú - 2

[Hoạt Động] - Phó Bản Thần Thú - 3

Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Phó Bản Thần Thú - 4

Game SG140
;