Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Tây Du Giáng Ma

Khi đạt đến đẳng cấp 50, quý Tiên Hữu có thể tham gia phó bản Tây Du Giáng Ma thông qua NPC Trận Ma Dẫn Đường.

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung:

Sau khi truyền tống vào phó bản Hàng Ma, Tiên Hữu phải hàng phục Tôn Hành Giả mới có thể tiến hành Tây Du Giáng Ma.

Sau khi thu phục được Tôn Hành Giả, Tiên Hữu sẽ có thể triệu hồi Tôn Hành Giả thông qua Hải Trâm.

Mỗi ngày có thể triệu hồi Tôn Hành Giả 99 lần, mỗi lần sẽ phải trả 1 lượng phí nhất định.

Phần Thưởng:

 

Game SG140
;