Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp

Khi đạt đến đẳng cấp 26, quý Tiên Hữu có thể tham gia phó bản Tòa Yêu Tháp

 [Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: 

Tòa Yêu Tháp có tổng cộng 23 tầng, mỗi tầng tương ứng với từng Yêu Thú khác nhau:

 [Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp - 2

Tầng càng cao, Yêu Thú càng mạnh. 

Các tầng 6, 12, 18 sẽ gặp được NPC Sứ Giả Thần Bí. 

 [Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp - 3

Mỗi NPC Sứ Giả Thần Bí sẽ bán các vật phẩm khác nhau.

 [Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp - 4

 Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Tỏa Yêu Tháp - 5

Game SG140
;